LOGO

POTROŠINSKI KREDITI

Gotovinski krediti s tipičnim rokom zapadlosti od 5 do 10 let omogočajo svobodno razpolaganje z gotovino in financiranje osebnih potreb. Tipični zneski, ki so odobreni za gotovinske kredite, se gibljejo od 5.000 evrov do 50.000 evrov ali od 30.000 kn do 300.000 kn. Čas odobritve kredita je odvisen od vaše kreditne sposobnosti, giblje pa se od enega tedna do enega meseca. Tipični instrumenti zavarovanja nenamenskih kreditov so zavarovalna polica, zadolžnica in/ali sodolžništvo.

Hipotekarni krediti so nenamenski krediti, kjer se kot instrument zavarovanja uporablja nepremičnina. Večina bank ponujajo hipotekarni kredit z rokom zapadlosti do 20 let.

Lombardni kredit se sklene na podlagi finančnega premoženja, ki ima daljši rok zapadlosti. V kategorijo finančnega premoženja, ki se uporablja za namen zastave pri odobritvi lombardnega kredita, spada vezani bančni depozit, polica življenjskega zavarovanja in/ali stanovanjsko varčevanje. Lastnost lombardnih kreditov je, da dobite sredstva, ki jih lahko uporabite glede na lastne potrebe, poleg tega pa vaše finančno premoženje, ki se uporablja za zastavo, še naprej omogoča uveljavljanje prvotnih pravic (npr. obresti za varčevanje, kritje po polici življenjskega zavarovanja in podobno).